Декларация за поверителност

Поверителност на личните данни:

Компанията 4SeasonsLine е регистриран администратор на лични данни съгласно изикванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед обслужването Ви като клиенти и дейността на on-line магазина, както и за осъществяване на връзка с Вас. Същевременно 4SeasonsLine има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за цели, различни от горепосочените, нито да ги предоставя на трети лица.